Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Studium → Bakalářské studium → Témata bakalářských prací
iduzel: 38143
idvazba: 40281
šablona: stranka
čas: 22.10.2017 19:09:13
verze: 3865
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata bakalářských prací pro rok 2016/2017

Biotechnologie léčiv

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Konverze kanabidiolové kyseliny na kanabidiol

Kvasnička František, prof. Ing. CSc. ( kva...@vscht.cz)
Zásady: 1) Vypracujte literární rešerši na zadané téma.
2) Na základě literární rešerše navrhněte podmínky dekarboxylace kanabidiolové (CBDA) kyseliny na kanabidiol (CBD).
3) Na vzorku konopného extraktu sledujte vliv vybraných podmínek na účinnost dekarboxylace kanabidiolové kyseliny na kanabidiol. Pro kvantifikaci přeměny CBDA na CBD použijte kapalinovou chromatografii.
4) Získané výsledky přehledně zpracujte, zhodnoťte účinnost konverze CBDA na CBD za sledovaných podmínek. Získané výsledky porovnejte s literárními a proveďte diskusi.

Optimalizace extrakce kanabinoidů z konopí

Kvasnička František, prof. Ing. CSc. ( kva...@vscht.cz)
Přehled kanabinoidů konopí, jejich biologické funkce a postupů jejich izolace. Přehled extrakřních metod a možností zvýšení účinnosti extrakce. V experimentální části navrhnout postup na zvýšení účinnosti extrakce kanabinoidů a ověřit na reálném vzorku.
Zásady: 1) Vypracujte literární rešerši na zadané téma.
2) Na základě literární rešerše navrhněte extrakční postup z cílem zvýšení výtěžnosti kanabinoidů konopí.
3) Navržený postup ověřte na reálných vzorcích konopí. Účinnost extrakce kanabinoidů sledujte pomocí kapalinové chromatografie.
4) Získané výsledky přehledně zpracujte, proveďte jejich diskusi a zhodnoťte navržený postup extrakce.

Optimalizace extrakce β - glukanů z různých rostlinných materiálů

Ševčík Rudolf, Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Zásady: 1. Zpracujte řešerši na téma: Optimalizace extrakce β - glukanů z různých rostlinných materiálů.
2. Navrhněte metody pro získávání a hodnocení obsahu β - glukanů v rostlinných materiálech.
3. Navrženým postupem izolujte β - glukany z vybraných rostlinných materiálů v laboratorních podmínkách.
4. Navržené postupy ověřte v provozních a poloprovozních podmínkách.
5. Získané výsledky přehledně zpracujte, diskutujte a formulujte závěry.

Forenzní analýza

Studijní program: Forenzní analýza

Plynová chromatografie pro hodnocení příčiny smyslového defektu potraviny

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na téma smyslové vady potravin způsobené použitou surovinou, pochybením během výroby a ovlivněné skladováním.
2. Navrhněte metodiku identifikace příčiny vad potravinářských výrobků pomocí senzorické analýzy a profilu a obsahu těkavých látek metodou GC/MS a GC-O.
3. Analyzujte soubor reálných vzorků, výsledky přehledně zpracujte do tabulek a grafů a porovnejte s údaji z původní recenzované odborné literatury.
4. Navržený postup kriticky zhodnoťte a diskutujte jeho možnosti a omezení.

Využití plynové chromatografie s hmotnostní detekcí  pro identifikaci vad potravin

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Návrh postupu odhalení příčiny nestandardních smyslových vlastností potravinářského výrobku
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na téma příčiny vzniku přípachů, zákalů a dalších defektů v nealkoholických nápojích, zaměřte se především na mikrobiální původce kažení.
2. Navrhněte metodiku identifikace příčiny defektů v nápoji pomocí GC/MS.
3. Analyzujte soubor reálných vzorků, získané výsledky porovnejte s údaji v odborné literatuře.
4. Navržený postup kriticky zhodnoťte a diskutujte jeho možnosti a omezení.

Technologie potravin

Studijní program: Potravinářská a biochemická technologie

Antrachinon v potravinářských obalech na bázi papíru

Dobiáš Jaroslav, doc. Ing. CSc. ( dob...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na téma výskyt xenobiotik v potravinářských obalech na bázi papíru.
2. Experimentálně ověřte výskyt antrachinonu v papírových obalech používaných v České republice.
3. Získané údaje kriticky zhodnoťte, tj. diskutujte zejména s ohledem na dostupné publikované údaje, a formulujte závěry významné pro použití papírových obalů v praxi.
4. Výsledky zpracujte písemně podle pokynů pro vypracování bakalářské práce.

Bezpečnost obalů potravin.

Votavová Lenka, Ing. Ph.D. ( vot...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v původní a recenzované odborné literatuře údaje o kontaminujících složkách v obalech potravin a možnostech jejich stanovení.
2. Vyberte vhodné analytické metody pro testování bezpečnosti obalů potravin.
3. Experimentálně ověřte výskyt vybraných kontaminujících látek v obalových materiálech používaných v České republice.
4. Získané údaje kriticky zhodnoťte, tj. diskutujte zejména s ohledem na dostupné publikované údaje, a formulujte závěry významné pro použití těchto obalů v praxi.
5. Výsledky zpracujte písemně podle pokynů pro vypracování bakalářské práce.

Hodnocení kvality potravin na základě profilu a obsahu těkavých látek

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Zásady: 1) Zpracujte rešerši na téma postupy hodnocení profilu těkavých látek. Zaměřte se na plynovou chromatografii s olfaktometrickou detekcí a chirální plynovou chromatografii.
2) Diskutujte využitelnost, výhody a omezení uvedených technik jako nástrojů pro hodnocení přírodních a syntetických aromat.
3) Využijte metodu plynové chromatografie s hmotnostním detektorem pro analýzu reálných potravinářských vzorků.
4) Naměřená data zpracujte do tabulek a grafů, srovnejte s literárními údaji a kriticky zhodnoťte spolehlivost postupu hodnocení na základě profilu těkavých látek.

Charakterizace bakterií rodu Gluconacetobacter izolovaných z prostředí nápojářského průmyslu.

Šviráková Eva, Ing. Ph.D. ( svi...@vscht.cz)
U bakterií rodu Gluconacetobacter nebyl doposud zaznamenán patogenní účinek na lidi ani zvířata. Tyto bakterie však způsobují nezanedbatelné riziko v potravinářském průmyslu, zejména nápojářském. Např. pro nealkoholické nápoje, kontaminované těmito bakteriemi, jsou typické zákaly, povrchové biofilmy
a specifický kyselý octovitý zápach. Z taxonomického hlediska se do rodu Gluconacetobacter řadí v současnosti 25 druhů. Bakterie jsou obligátně aerobní se striktně respiračním metabolismem. Jsou nefermentující. Nejvhodnějšími zdroji utilizovatelného uhlíku jdou pro ně ethanol, glukosa a acetát. V závislosti
na jejich druhové specifitě jsou požadavky na kultivační médium rozdílné. Mají optimální teplotu růstu 30 °C a pH 2,5 - 6,0. Vytvářejí silné vrstvy kolonií a mají tendenci k tvorbě biofilmů.
Práce bude zaměřena na teoretické studium a laboratorní experimenty v souvislosti se zvyšováním jakosti nealkoholických nápojů kontaminovaných kmeny Gluconacetobacter spp.
Zásady: 1. K vypracování literární rešerše použijte zejména původní, recenzovanou, odbornou literaturu. Prostudujte informace týkající se základní charakteristiky, výskytu a identifikace bakterií rodu Gluconacetobacter v souvislosti s nežádoucími defekty nealkoholických nápojů.
2. V experimentální části práce se věnujte jak sbírkovým kmenům, tak průmyslovým izolátům rodu Gluconacetobacter, které základně charakterizujte pomocí klasických i moderních mikrobiologických metod.
3. Výstupy z experimentů přehledně zpracujte do tabulek, případně do grafů, a pořiďte makrofotografie a mikrofotografie použitých kmenů.
4. Získané výsledky práce diskutujte s údaji z původní recenzované odborné literatury s průměrným rozsahem diskuse.

Možnosti snížení obsahu sodných kationtů v masných výrobcích

Pipek Petr, prof. Ing. CSc. ( pip...@vscht.cz)
Zásady: Prostudujte literaturu týkající se tématu bakalářské práce.
Vyzkoušejte náhradu sodíkových kationtů v solicích směsích jinými ionty, zejména draselným.
Sledujte vliv této úpravy na údržnost a organoleptické a technologické vlastnosti výrobku.
Naměřené výsledky zhodnoťte, srovnejte s údaji v literatuře a vyvoďte závěry pro praxi i další sledování.

Optimalizace balení v modifikované atmosféře pro vybrané typy potravin.

Dobiáš Jaroslav, doc. Ing. CSc. ( dob...@vscht.cz)

Optimalizace postupů při zrání a distribuci masa

Ševčík Rudolf, Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma: Zrání a distribuce hovězího masa.
2. Navrhněte postupy pro optimální zrání masa.
3. Navrhněte a ověřte metody pro hodnocení postupů zrání masa.
4. Ověřte metody pro hodnocení zrání masa v praxi.
5. Získané výsledky přehledně zpracujte, diskutujte a formulujte závěry.

Ovlivnění údržnosti a kvality masných výrobků pomocí přírodních látek

Pipek Petr, prof. Ing. CSc. ( pip...@vscht.cz)

Povrchová sterilace k zajištění údržnosti a bezpečnosti balených masných výrobků

Pipek Petr, prof. Ing. CSc. ( pip...@vscht.cz)

Průkaz přídavku jablečné suroviny pomocí techniky DART/TOF-MS

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Zásady: 1) Vypracujte rešerši zaměřenou na možnosti prokázání jablečné suroviny v ovocných výrobcích.
2) Seznamte se s technikou DART/TOF-MS.
3) Připravte a analyzujte modelové i reálné vzorky.
4) Získané výsledky statisticky zpracujte, srovnejte s údaji v literatuře a kriticky zhodnoťte.

Stanovení floridzinu ve vybraných druzích ovoce

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Zásady: 1) Vypracujte rešerši zaměřenou na flavonoidní látky ovoce, pozornost věnujte zejména dihydrochalkonu floridzinu.
2) Seznamte se s technikou HPLC.
3) Stanovte floridzin ve vybraných druzích ovoce.
4) Získané výsledky statisticky zpracujte, srovnejte s údaji v literatuře a kriticky zhodnoťte.

Vliv podmínek při zpracování potravin na funkční vlastnosti polymerních obalových materiálů.

Dobiáš Jaroslav, doc. Ing. CSc. ( dob...@vscht.cz)

Vývoj masových konzerv v plastových obalech

Ševčík Rudolf, Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma: Vývoj masových konzerv v plastových obalech.
2. Zhodnoťte technologii výroby masových konzerv v plastových obalech.
3. Navrhněte optimální způsob přípravy masových konzerv v plastových obalech.
4. Navrhněte nové receptury pro výrobu masových konzerv v plastových obalech a připravte nové produkty.
5. Zhodnoťte jakostní a nutriční parametry finálních produktů, včetně způsobu využití, stability a doby trvanlivosti finálních produktů.
6. Získané výsledky přehledně zpracujte a porovnejte s publikovanými daty, diskutujte a formulujte závěry.

Vývoj zeleninových pomazánek a salátů na bázi luštěnin

Ševčík Rudolf, Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Aktualizováno: 22.2.2017 09:35, Autor: Lenka Matějová

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi