Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 38141
idvazba: 40277
šablona: stranka
čas: 18.11.2017 02:00:17
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2017/2018

Technologie potravin

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Hodnocení spolehlivosti markerů autenticity výrobků z ovoce a zeleniny

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Pro kontrolní praxi je velmi důležité zajistit dostatečnou spolehlivost zvolených markerů autenticity. Cílem projektu bude 1) shrnout současné postupy a možnosti hodnocení autenticity výrobků z ovoce a zeleniny, 2) kriticky zhodnotit spolehlivost vytipovaných markerů autenticity/falšování z pohledu přirozené variability jejich obsahu v surovinách, vlivu použité receptury, podmínek zpracování a použité metody analýzy, 3) doplnit a rozvíjet současné databáze. Experimentální práce bude probíhat ve spolupráci s vybranými zkušebními laboratořemi a konzervárenskými podniky a bude zaměřena na aplikaci moderních postupů analýzy potravin (chromatografické a izotopové metody, hmotnostní spektrometrie).

Smyslové vady nápojů; příčiny vzniku a možnosti prevence

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Horsáková Iveta, Ing. Ph.D. ( ive...@vscht.cz)
Moderní technologie výroby přinášejí nová rizika mikrobiálních a chemických změn, jejichž následkem je vznik nežádoucích smyslových vad. Projekt je zaměřen na sumarizaci příčin vad nápojů, návrhy metodických postupů pro jejich diagnostiku a hledání cesty k jejich prevenci. Postup řešení předpokládá spolupráci s předními českými producenty nápojů a úzké propojení pokročilé laboratorní činnosti (chromatografická, mikrobiologická a senzorická analýza) s vlastní technologií výroby (fázové rozbory, hodnocení účinnosti sanitačních postupů a receptury nápojů s ohledem na konzervační principy a riziko kontaminace).

Vliv lipidů a jejich změn na vlastnosti masných výrobků

Pipek Petr, prof. Ing. CSc. ( pip...@vscht.cz)
Lipidy ovlivňují jakost masa a masných výrobků nejen zvýrazněním chuti a aromatu, ale mají vliv i na vytvoření textury. Jejich kvalita může negativně ovlivnit výrobek v případě, že u nich probíhá oxidace. Jiným problémem je měkká konzistence tuku s důsledky pro řízení procesů sušení a jiných procesů. Využitím tradičních i moderních analytických metod se budou sledovat souvislosti změn tuků a jiných složek při technologii a jejich vliv na jakost polotovarů i finálních výrobků.

Využití kapilární elektroforesy pro posuzování autenticity potravin

Kvasnička František, prof. Ing. CSc. ( kva...@vscht.cz)
Šviráková Eva, Ing. Ph.D. ( svi...@vscht.cz)
Kapilární elektroforesa (CE) je efektivní nástroj pro posuzování autenticity potravin, zvláště pro analýzu peptidů či bílkovin. Identifikace rostlinných či živočišných druhů založená na profilu bílkovin či peptidů je však problematická zvláště u tepelně, či jinak opracovaných potravin, kdy dochází k denaturaci bílkovin a morfologickým změnám. Metody založené na analýze DNA jsou schopné identifikovat rostlinné či živočišné druhy i u opracovaných potravin. Zvláště kombinace PCR a CE je slibná technika pro posuzování autenticity potravin. Cílem této studie je shrnout aplikace CE pro posuzování autenticity potravin a vyvinout nové metody CE pro tyto účely.

Využití molekulárně biologických a klasických mikrobiologických metod pro účinné jištění zdravotní bezpečnosti a jakosti potravinářských výrobků.

Šviráková Eva, Ing. Ph.D. ( svi...@vscht.cz)
Němečková Irena, Ing. Ph.D. ( nem...@milcom-as.cz)
Pro účinné jištění zdravotní bezpečnosti a jakosti potravinářských výrobků se dříve používaly spíše metody z oblasti klasické mikrobiologie. V současné době jsou preferovány moderní metody, například molekulárně biologické, vzhledem k získání rychlých, jednoznačných, vysoce spolehlivých a citlivých výsledků analýz při redukci pracnosti. Kombinace moderních a tradičních metod je stále žádaná. Práce je zaměřena na charakterizaci, identifikaci a detekci potravinářských zdravotně i technologicky rizikových mikroorganismů, izolovaných z pevných a tekutých potravinářských výrobků včetně výrobního prostředí, s využitím klasických i molekulárně biologických metod. Například metoda LAMP, pracující na principu izotermální amplifikace DNA/RNA s fluorescenční detekcí, poskytuje rychlé, spolehlivé a citlivé výsledky. V současnosti se využívá v oblastech infektologie, onkologie, humánní genetiky a personalizované medicíny. Jejího potenciálu je možno využít také v potravinářské praxi, konkrétně ve vědeckých a kontrolních laboratořích, ve formě "potravinářských panelů" pro detekci vybraných patogenů a jejich toxinů. Cílem práce je přispět k precizaci kontroly potravinářských výrobků s cílem zvýšit mikrobiologickou bezpečnost, snížit riziko kažení a prodloužit trvanlivost potravinářských výrobků.

Využití sofistikovaných analytických metod pro hodnocení kvality a autenticity potravin

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Kvalita a autenticita potravin je stále aktuální téma, kterému je třeba věnovat patřičnou pozornost. Státní správa se v současné době potýká i s problémem, jak kontrolovat některé legislativní požadavky kladené na potraviny. Stávající metody často neumožňují rychlou a efektivní kontrolu požadovaných parametrů a dovolují tak nepoctivým výrobcům získávat konkurenční výhodu na trhu. Práce bude zaměřena na vývoj nových analytických metod určených pro posuzování kvality a autenticity vybraných potravin a potravinářských surovin. Nově vyvinuté analytické metody budou validovány a porovnány s metodami stávajícími. Bude zhodnocena využitelnost nově vyvinutých metod pro rutinní kontrolu vybraných potravinářských komodit.

Využití techniky DART-TOF/MS pro posuzování kvality obalových materiálů

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Vápenka Lukáš, Ing. ( VAP...@vscht.cz)
Problematika posuzování kvality obalových materiálů je v potravinářství velmi aktuálním tématem. Na obalové materiály jsou kladeny vysoké nároky, nicméně metody pro hodnocení kvality těchto materiálů jsou často časově náročné. Vhodnou alternativou klasickým metodám může být technika DART-TOF/MS , která umožňuje rychlý screening obalových materiálů. Práce bude zaměřena na využití techniky DART-TOF/MS pro posuzování kvalitativních parametrů vybraných obalových materiálů. Hodnoceny budou zejména plastové a papírové obaly. Výzkum bude zaměřen na cílenou i necílenou analýzu. Výsledky budou porovnány s klasickými instrumentálními technikami.

Vývoj nových potravin pro osoby se speciálními nutričními požadavky

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Se vzrůstající incidencí civilizačních chorob ve společnosti je žádoucí změna stávajících receptur potravin tak, aby výrobky byly vhodné pro osoby se speciálními výživovými požadavky. Práce bude zaměřena na reformulaci stávajících receptur vybraných potravinářských výrobků, a to tak, aby splňovaly moderní trendy ve výživě obyvatel. Zvláštní zřetel bude kladen zejména na výrobky vhodné pro osoby trpící cukrovkou a obezitou.
Aktualizováno: 22.2.2017 09:30, Autor: Lenka Matějová

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit mobilní verzi