Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Studium → Magisterské studium → Témata diplomových prací
iduzel: 38149
idvazba: 40304
šablona: stranka
čas: 18.11.2017 02:05:25
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata diplomových prací pro rok 2016/2017

Technologie potravin

Studijní program: Technologie potravin

Hodnocení kvality potravin na základě profilu a obsahu těkavých látek

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na téma smyslové vady nápojů způsobené použitou surovinou, pochybením během výroby a ovlivněné skladováním.
2. Navrhněte metodiku identifikace příčiny vad nápojů pomocí senzorické analýzy a profilu a obsahu těkavých látek metodou GC/MS a GC-O.
3. Analyzujte soubor reálných vzorků, výsledky přehledně zpracujte do tabulek a grafů a porovnejte s údaji z původní recenzované odborné literatury.
4. Navržený postup kriticky zhodnoťte a diskutujte jeho možnosti a omezení.

Hodnocení kvality vstupních surovin a jejich třídění při výrobě tepelně opracovaných masných výrobků.

Pivoňka Jan, Ing. Ph.D.
Zásady: 1. Vypracujte odbornou rešerši zahrnující především různé možnosti online i offline kontroly kvality syrového vepřového masa a ovlivnění vaznosti a soudržnosti masa pro výrobu masných výrobků.
2. Navrhněte postupy pro laboratorní a provozní ověřování kvality masa a porovnejte je s výstupy senzorického hodnocení.
3. Navrhněte receptury masných výrobků, u kterých bude snížen obsah zahušťovadel a stabilizátorů.
4. Ve spolupráci s průmyslovým partnerem ověřte použitelnost navržených receptur v praxi.
5. Statisticky vyhodnoťte získaná data a diskutujte spolehlivost a využitelnost jednotlivých metod pro kontrolu kvality vstupních surovin v praxi.
6. Okomentujte možnosti snižování obsahu přídatných látek prostřednictvím zlepšení kvality vstupujících surovin a jejich využitelnost v praxi.

Hodnocení sterilace balených masných výrobků

Pipek Petr, prof. Ing. CSc. ( pip...@vscht.cz)
Zásady: 1. Prostudujte literaturu týkající se sterilace masných výrobků v hermetických obalech, zejména polokonzerv a tepelně opracovaných masných výrobků.
2. Proměřte sdílení tepla během tepelného opracování hermeticky uzavřených masných výrobků a vliv tohoto záhřevu na termosterilační účinek.
3. Sledujte vliv různé úrovně sterilace (pasterace) na vlastnosti finálního výrobku.
4. Naměřené výsledky vyhodnoťte, porovnejte s údaji v literatuře a vyvoďte závěry pro praxi i další sledování.

Charakterizace gramnegativních aerobních bakterií způsobujících kažení nealkoholických nápojů.

Šviráková Eva, Ing. Ph.D. ( svi...@vscht.cz)
Mezi gramnegativní aerobní bakterie způsobující kažení nealkoholických nápojů patří i bakterie čeledi Acetobacteraceae. K jejím nejznámějším rodům patří rody Acetobacter, Acidomonas, Asaia, Gluconacetobacter, Gluconobacter, Kozakia. V nápojářském průmyslu mají tyto tzv. bakterie octového kvašení statut technologicky rizikových bakterií způsobujících texturní a senzorické defekty. Ke kontaminaci nápojů dochází díky jejich dobré snášenlivosti nízkých hodnot pH a vysokých hodnot osmotického tlaku, bohaté činnosti enzymů a schopnosti využívat ethanol, polyalkoholy a sacharidy. Mnoho kmenů je tolerantních
k používaným konzervačním látkám. Z důvodu omezení jejich výskytu v nápojích je nutná mj. i jejich charakterizace a identifikace.
Práce bude zaměřena na studium literatury z oblasti výskytu, charakterizace, izolace a identifikace vybraných rodů čeledi Acetobacteraceae kontaminujících nealkoholické nápoje a na experimenty klasické i moderní mikrobiologie při eliminaci defektů.
Zásady: 1. Prostudujte doporučenou, zejména původní a recenzovanou, odbornou literaturu a vypracujte literární rešerši. Zaměřte na charakteristiku, výskyt,
(ne)patogenitu, izolaci a identifikaci gramnegativních bakterií, způsobujících v nápojovém průmyslu texturní a senzorické defekty.
2. V experimentální části práce se zaměřte na vybrané gramnegativní bakterie, již dříve izolované z defektních nealkoholických nápojů, genotypicky
i fenotypicky identifikované. Podrobte je mj. základní charakterizaci, testům tolerance k vybraným vnějším faktorům, resistenci k antibiotikům, pomoci klasických i moderních mikrobiologických metod.
3. Data z experimentů přehledně zpracujte do tabulek či grafů a doplňte je o grafické výstupy v podobě makrofotografií a mikrofotografií použitých kmenů.
4. Získané výsledky diskutujte s údaji z původní recenzované odborné literatury, ve směru ke zvýšení zdravotní bezpečnosti a jakosti nealkoholických nápojů,
s průměrným rozsahem adekvátní diskuse.

Inovace ve výrobě sterilované zeleniny

Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma: Výroba sterilované zeleniny v nálevu.
2. Zhodnoťte technologii výroby sterilované zeleniny v nálevu.
3. Navrhněte optimální způsob přípravy sterilované zeleniny v nálevu.
4. Navrhněte nové receptury pro výrobu sterilované zeleniny v nálevu a připravte nové produkty.
5. Zhodnoťte mikrobiologické, jakostní a nutriční parametry finálních produktů, včetně způsobu využití, stability a doby trvanlivosti finálních produktů.
6. Získané výsledky přehledně zpracujte a porovnejte s publikovanými daty, diskutujte a formulujte závěry.

Možnosti balení vybraných potravin v modifikované atmosféře.

Vápenka Lukáš, Ing. ( VAP...@vscht.cz)

Optimalizace postupů při krájení a porcování masa a masných výrobků

Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)

Optimalizace postupů při porážení jatečných zvířat

Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma: Optimalizace postupů pro ustájení a porážení skotu.
2. Navrhněte postupy pro zvýšení technologické, hygienické a veterinární úrovně stávající hovězí porážky.
3. Navrhněte metody pro ověření kvality a zdravotní nezávadnosti hovězího masa, drobů a vedlejších jatečných produktů.
4. Pomocí analytických a mikrobiologických metod zhodnoťte a porovnejte jednotlivé technologické postupy používané při jatečném opracování hovězích zvířat.
5. Získané výsledky přehledně zpracujte, diskutujte a formulujte závěry.

Optimalizace výroby tepelně opracovaných masných výrobků

Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)

Optimalizace zpracování hlízové šťávy při výrobě bramborového škrobu

Pivoňka Jan, Ing. Ph.D.

Povrchová sterilace balených plátkovaných masných výrobků

Škorpilová Tereza, Ing. ( ter...@vscht.cz)

Přírodní látky s antimikrobním a antioxidačním účinkem v masné výrobě

Pipek Petr, prof. Ing. CSc. ( pip...@vscht.cz)
Zásady: 1. Prostudujte literaturu týkající se využití přírodních látek v masné výrobě se zvláštním zaměřením na produkty z chmele a kvasných produktů cukru.
2. Na vybraném souboru modelových výrobků vyzkoušejte vliv uvedených přírodních látek na technologické a organoleptické vlastnosti masných výrobků.
3. Naměřené výsledky zhodnoťte, srovnejte s údaji v literatuře a vyvoďte závěry pro praxi i další sledování.

Robustnost markerů autenticity potravin a používaných analytických metod

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Zásady: 1. Zpracujte přehlednou rešerši na téma těkavé látky jako markery kvality, botanického původu a autenticity medu. Popište, jaké metody se pro jejich stanovení používají a jaké jsou jejich výhody a omezení.
2. Využijte metodu plynové chromatografie s hmotnostním detektorem pro analýzu souboru vzorků medů.
3. Naměřená data statisticky zpracujte, porovnejte s údaji z původní recenzované odborné literatury a současně změřenými základními parametry. Kriticky zhodnoťte spolehlivost (robustnost) zvolených markerů autenticity medu.
4. V závěru diskutujte vhodnost Vámi zvolených markerů, vliv botanického původu medu, přirozené variability, postupu zpracování a skladování na ně.

Snížení obsahu sodných iontů v masných výrobcích

Pipek Petr, prof. Ing. CSc. ( pip...@vscht.cz)
Zásady: 1. Prostudujte literaturu týkající se možností snížení obsahu soli v masných výrobcích.
2. Na vybraném souboru masných výrobků vyzkoušejte vliv technologie se sníženým přídavkem chloridu sodného na technologické a organoleptické vlastnosti a údržnost.
3. Naměřené výsledky vyhodnoťte, porovnejte s údaji v literatuře a vyvoďte závěry pro praxi i další sledování.

Studium migrace složek papíru vrstvami impregnace.

Dobiáš Jaroslav, doc. Ing. CSc. ( dob...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na zadané téma.
2. Pokuste se připravit papírové materiály s definovaným obsahem vybraných kontaminantů.
3. Experimentálně ověřte možnosti migrace kontaminantů papírových obalových materiálů vrstvami impregnace.
4. Získané údaje kriticky zhodnoťte, tj. diskutujte zejména s ohledem na dostupné publikované údaje, a formulujte závěry významné pro posouzení vlivu vrstev impregnace na migraci testovaných kontaminantů.
5. Výsledky zpracujte písemně dle pokynů pro vypracování diplomové práce.

Využití moderních analytických technik pro hodnocení kvality a autenticity potravin

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Zásady: 1) Vypracujte rešerši zaměřenou na posuzování kvality chilli papriček.
2) Seznamte se s technikou DART/TOF-MS.
3) Navrhněte a optimalizujte metody stanovení pro vybrané analyty.
4) Získané výsledky statisticky zpracujte, srovnejte s údaji v literatuře a kriticky zhodnoťte.

Využití nízkoteplotního plazmatu pro sterilaci obalů a potravin.

Dobiáš Jaroslav, doc. Ing. CSc. ( dob...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na zadané téma.
2. Experimentálně ověřte možnosti využití stávající aparatury pro generování nízkoteplotního plazmatu při dekontaminaci obalů či povrchu balených potravin.
3. Získané údaje kriticky zhodnoťte, tj. diskutujte zejména s ohledem na dostupné publikované údaje, a formulujte závěry významné pro využití dekontaminace pomocí nízkoteplotního plazmatu v potravinářské praxi.
4. Výsledky zpracujte písemně podle pokynů pro vypracování diplomové práce.

Vývoj nových potravin na bázi vedlejších produktů potravinářského průmyslu

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Zásady: 1) Vypracujte rešerši zaměřenou na inovace potravinářských výrobků.
2) Připravte sérii potravinářských výrobků s přídavky zpracovaných vedlejších produktů výroby ovoce a zeleniny.
3) Charakterizujte Vámi připravené potravinářské výrobky a zhodnoťte jejich kvalitu.
4) Získaná data kriticky zhodnoťte, výsledky diskutujte.

Vývoj nových výrobků z rajčat

Pohůnek Václav, Ing. ( vac...@vscht.cz)

Zlepšení kvality a bezpečnosti vepřového masa zvýšením hygienické úrovně porážky

Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma: Moderní trendy při jatečném opracování vepřového masa.
2. Navrhněte postupy pro zvýšení hygienické a veterinární úrovně stávající vepřové porážky.
3. Navrhněte a ověřte metody pro měření vad masa způsobených nedodržením technologických postupů při porážení prasat.
4. Ověřte metody pro hodnocení vad masa a zhodnoťte jejich využívání v praxi.
5. Získané výsledky přehledně zpracujte, diskutujte a formulujte závěry.

Změny funkčních parametrů polymerních obalových materiálů v závislosti na technologických podmínkách při výrobě potravin.

Votavová Lenka, Ing. Ph.D. ( vot...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na zadané téma.
2. Seznamte se s možnostmi měření funkčních vlastností obalů potravin.
3. Experimentálně ověřte pomocí přístrojového vybavení pracoviště vliv technologických podmínek při výrobě potravin na funkční vlastnosti vybraných obalových fólií.
4. Získané informace a výsledky kriticky zhodnoťte, porovnejte je s publikovanými daty v původní recenzované odborné literatuře a formulujte závěry významné pro použití testovaných obalových materiálů v praxi.
5. Výsledky zpracujte písemně dle pokynů pro vypracování diplomové práce.
Aktualizováno: 22.2.2017 12:41, Autor: Lenka Matějová

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi