Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 38141
idvazba: 40277
šablona: stranka
čas: 20.2.2018 06:37:28
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2018/2019

Technologie potravin

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Analýza profilů těkavých látek pro hodnocení kvality a bezpečnosti sýrů a syrovátky.

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Šviráková Eva, Ing. Ph.D. ( svi...@vscht.cz)
Postupy plynové chromatografie s hmotnostní detekcí v různém uspořádání (chirální, vícerozměrná, s olfaktometrií) budou využity pro analýzu profilů těkavých látek sýrů a vedlejších a odpadních produktů jejich výroby. Cílem práce bude hodnocení kvality, průkaz mikrobiální kontaminace a identifikaci příčin smyslových vad. Výstupy cílené i necílené analýzy získané pomocí GC/MS budou korelovány s výstupy dalších laboratorních metod (chromatografická, mikrobiologická a senzorická analýza). Pro interpretaci výsledků rozborů budou využity pokročilé statistické metody a zohledněn vliv suroviny, receptury, technologie výroby a skladování. Projekt bude podporován Národní agenturou pro zemědělský výzkum a vybranými českými mlékárnami.

Hodnocení kvality masa a masných produktů

Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na hodnocení kvality masa a masných výrobků. V rámci práce budou hodnoceny chemické, fyzikální, mikrobiologické a senzorické vlastnosti masa a masných výrobků. Práce bude zaměřena na využití tradičních postupů hodnocení kvality a vývoj nových laboratorních postupů hodnocení kvality masa a masných výrobků.

Hodnocení spolehlivosti markerů autenticity výrobků z ovoce a zeleniny

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Pro kontrolní praxi je velmi důležité zajistit dostatečnou spolehlivost zvolených markerů autenticity. Cílem projektu bude 1) shrnout současné postupy a možnosti hodnocení autenticity výrobků z ovoce a zeleniny, 2) kriticky zhodnotit spolehlivost vytipovaných markerů autenticity/falšování z pohledu přirozené variability jejich obsahu v surovinách, vlivu použité receptury, podmínek zpracování a použité metody analýzy, 3) doplnit a rozvíjet současné databáze. Experimentální práce bude probíhat ve spolupráci s vybranými zkušebními laboratořemi a konzervárenskými podniky a bude zaměřena na aplikaci moderních postupů analýzy potravin (chromatografické a izotopové metody, hmotnostní spektrometrie).

Metody hodnocení tepelných zákroků při výrobě potravin

Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Tepelné zákroky (blanšírování, pasterace, sterilace) jsou technologické zákroky při výrobě potravin, které mají přímý vliv na kvalitu a údržnost finálních produktů. Práce bude zaměřena na výběr vhodných způsobů ověření účinnosti tepelných zákroků, na výběr a hodnocení měření mikrobiologických, fyzikálních a chemických parametrů, které pomohou zhodnotit účinnost prováděných operací.

Možnosti fortifikace potravin o vybrané nutričně cenné látky

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Tláskal Petr, MUDr. CSc.
Problematika zdravé výživy je velmi komplexním tématem vyžadujícím spolupráci expertů z mnoha odvětví. Výživová doporučení se v dnešní době nezaměřují pouze na prevenci onemocnění, ale stále častěji se zaměřují na prevenci chronických onemocnění. Velká část populace by chtěla využít možnosti profylaxe výživou, ale není ochotna k výrazné změně svých stravovacích návyků. Navíc i přes snahu dodržovat zásady zdravé výživy může docházet k deficitnímu příjmu vybraných nutričně cenných složek jako je vápník, vitamin E, kyselina listová, jod, ω-3mastné kyseliny apod. Možným řešením tohoto problému je podávání suplementů, které má jistá rizika s předávkováním a dále cílená fortifikace potravin. Cílem této disertační práce bude zhodnotit potřebnost a rizika fortifikací potravin v podmínkách ČR a následně realizovat fortifikace vybraných potravin o nutričně hodnotné složky. Zvláštní zřetel bude kladen na problematiku výživy osob se speciálními výživovými požadavky (těhotné ženy, děti, senioři atd.).

Optimalizace vybraných technologií zpracování ovoce a zeleniny

Rajchl Aleš, doc. Ing. Ph.D. ( ale...@vscht.cz)
Ševčík Rudolf, doc. Ing. Ph.D. ( sev...@vscht.cz)
Zpracování ovoce a zeleniny představuje velice komplexní obor čítající celou řadu různorodých postupů. Optimalizace výroby umožňuje snížit výrobní náklady, zlepšit nutriční a senzorické vlastnosti, snížit obsah procesních kontaminantů apod. Doktorská práce bude zaměřena na optimalizaci vybraných potravinářských výrob. Řešení práce bude probíhat ve spolupráci s výrobními závody a budou tak studovány aktuální problémy výroby. Cílem této práce bude optimalizace stávajících technologií zpracování ovoce a zeleniny.

Posuzování bezpečnosti obalových materiálů pro potraviny

Čížková Helena, doc. Ing. Ph.D. ( hel...@vscht.cz)
Votavová Lenka, Ing. Ph.D. ( vot...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na identifikaci a kvantifikaci vybraných kontaminantů vyskytujících se v obalech potravin a na stanovení jejich migrace do potravin. Součástí práce bude i vývoj analytických metod jejich stanovení a posouzení zdravotního rizika vyplývajícího z nálezů kontaminujících látek.

Využití kapilární elektroforesy pro posuzování autenticity potravin

Kvasnička František, prof. Ing. CSc. ( kva...@vscht.cz)
Šviráková Eva, Ing. Ph.D. ( svi...@vscht.cz)
Kapilární elektroforesa (CE) je efektivní nástroj pro posuzování autenticity potravin, zvláště pro analýzu peptidů či bílkovin. Identifikace rostlinných či živočišných druhů založená na profilu bílkovin či peptidů je však problematická zvláště u tepelně, či jinak opracovaných potravin, kdy dochází k denaturaci bílkovin a morfologickým změnám. Metody založené na analýze DNA jsou schopné identifikovat rostlinné či živočišné druhy i u opracovaných potravin. Zvláště kombinace PCR a CE je slibná technika pro posuzování autenticity potravin. Cílem této studie je shrnout aplikace CE pro posuzování autenticity potravin a vyvinout nové metody CE pro tyto účely.
Aktualizováno: 22.2.2017 09:30, Autor: Lenka Matějová

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi