Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1982
iduzel: 7511
idvazba: 8502
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 18:25:13
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1982

Jméno Téma práce
Alexová Věra Metody hodnocení žluklosti tukového podílu vybraných potravinářských výrobků
Balharová Věra Studium některých předpokladů pro měření propustnosti obalových materiálů pro plyny, přetlakovou metodou
Bartásek Jaromír Použití askorbanu jako přísady do masných výrobků
Benda Jiří Čištění a třídění máku ve fluidní vrstvě
Bohatá Milada Možnosti použití rostlinných barviv k vybarvení masných výrobků
Bradová Marie Sklizeň, zpracování a využití bezinek
Bruncková Olga Ověření kritérií kvality česnekového prášku během skladování
Caudrová Jitka Zpracování dat z průmyslových poloprovozních a laboratorních experimentů
Cech Jindřich Rozbor činnosti pracovníků k. p. ALIMA - Brno na úseku teplé kuchyně
Cimlerová Alena Kinetika sušení tepelně neopracovaných trvanlivých salámů
Crha Jaroslav Studium průmyslového sušení trvanlivých masných výrobků z hlediska automatického řízení procesu
Dočekal Petr Experimentální studie průmyslového kontinuálního sterilátoru
Dupalová Jelena Možnost výroby pektinu z čerstvých jablečných výlisků
Faltys Pavel Matematické modelování vybraných tepelných operací v masném průmyslu
Ficenec Miroslav Rozbor technologických operací při výrobě sterilovaných masitých pokrmů v P 5/1
Gavorová Ivana Vliv pesticidů na kvalitu ošetřených plodů
Goliášová Marie Zhodnocení sterilačních režimů u vybraných druhů zeleninových pokrmů
Gulová Nataša Studium vlivu teploty sušícího media na rychlost sušení a jakost trvanlivých masných výrobků
Harting Jan Technologie sběru žláz s vnitřní sekrecí se zaměřením na sběr pankreatu
Hofmanová Olga Zprůmyslnění výroby specialit
Holoubek Josef Bilance hmoty a energie pařící vody na vepřové porážecí lince v MPZ Praha-Jih
Homola Luboš Studie přípravy kořenové zeleniny do zpracovatelských závodů
Horálková Alena Senzoricky významné látky bezinek
Hulejová Hana Vliv detoxikace řepky na vlastnosti bílkovinného koncentrátu
Janák Jiří Vliv nucené cirkulace na změnu sterilačních režimů při sterilaci hotových jídel
Jansová Světlana Vliv předběžné úpravy masa na texturu po záhřevu
Jirmus Jiří Vyšetření stability konzervovaných sirupů
Jiroušková Hana Ekonomické vyhodnocení malospotřebitelského balení vajec
Kašparová Iva Možnosti přípravy kvalitních omáček
Kopečný Jan Ověření účinků intenzivního chlazení masných výrobků bezprostředně po tepelném zpracování
Kozák Vratislav Zjištění optimálních podmínek pro hospodárné a kvalitní tavení tuků po tepelném zpracování
Krechlerová Dana Sledování obsahu olova v některých surovinách, významných pro výrobu dětské výživy
Myslíková Milada Studium interakce červeně zbarvených rostlinných pigmentů se železem
Průšová Jana Výroba chlazené drůbeže v rámci Pražských drůbežářských závodů
Řehák František Studium průmyslového sušení trvanlivých masných výrobků
Sejkotová Blanka Stanovení enzymových aktivit v mase
Pechová Valerie Izolace askorbátoxidasy z rostlinného materiálu
Spudilová Monika Mechanické texturní vlastnosti salámů
Stiborková Hana Měření konzistence kašovité dětské výživy
Střílková - Filipi Použití askorbanu jako přísady do masných výrobků
Škopánková Olga Vliv teploty na ochrannou funkci obalu
Škrabánková Milena Vliv výšky a doby záhřevu na odvzdušnění ovoce a zeleniny při konzervárenském zpracování
Těžká Jana Ověření metod pro kontrolu jakosti surových kůží prasat
Vebrová Marie Rozbor způsobu přejímky a zpracování masa v k. p. ALIMA Brno
Vostál Jaroslav Stanovení obsahu 3-methylhystidinu v mase a masných výrobcích
Zamazalová Ivana Vliv záhřevu a doby skladování na konzistenci vybraných rostlinných produktů
Dušková Kateřina Porovnání isolačních postupů kolagenu typu V.
Beran Rostislav Vlastnosti zahuštění a ochucení vaječné melanže
Bosák Jaromír Příspěvek ke konzervárenskému zpracování grapefruitu
Branická Elena Vliv balení a skladovací teploty na oxidační změny másla
Brodacký Miloslav Porovnání isolačních postupů kolagenu typu VI.
Cinová Jitka Vliv technologických podmínek na tvorbu a pevnost rosolů u nízkoenergetických a dia- pomazánek
Doubková Ivana Sledování obsahu plynů uvolnitelného záhřevem z různých druhů konzervárenských surovin
Duchoňová Zora Studium některých metodických aspektů při měření konzistence rostlinných produktů zpětnou extruzí
Dušek Petr Porovnání izolačních postupů kolagenu typu IV.
Eliášková Alena Testování mutagenity extraktu červené řepy
Fröhlich Ivan Modifikace metody stanovení pektinových látek a její aplikace na některé dietetické preparáty
Fuxová Jana Studium vlivu parametrů atmosféry na rychlost sušení trvanlivých masných výrobků
Hloušková Alena Srovnání parametrů nové automatické porážkové linky s dřívějším způsobem
Jiřík Jan Zhodnocení základní suroviny při přípravě stolní hořčice
Korol Ivan Konzervace tekuté vaječné hmoty kyselinou octovou a její vlastnosti v technologickém procesu
Kudláčková Šárka Vliv termického záhřevu na chování některých přídavných prekurzorů se zřetelem na senzorické vlastnosti vybraných modelových výrobků
Kus Pavel Požití rostlinných barviv při výrobě masných výrobků
Macháčková - Urbančíková Zdena Rozbor možnosti úspory energie v Jihočeských drůbežářských závodech, závod Vodňany
Mareš Stanislav Měření fyzikálních charakteristik těsnících hmot konzervových uzávěrů
Maxová Marta Migrace nízkomolekulárních látek z plastových obalů
Lisnerová Marta Možnosti kolonové koncentrace barviv obsažených v plodech bezu černého
Mikuláš Milan Stanovení těžkých kovů ve vejcích a mase drůbeže
Pešková Anděla Hydrolýza jablečných výlisků kyselinou dusičnou
Plánička Jiří Intenzifikace a řízení podmínek sušení trvanlivých masných výrobků
Prošek Zdeněk Vliv technologického zpracování na kvalitu hotových masných pokrmů
Punčochář Karel Účinky amoniaku na zmrazené potraviny
Sedláček David Možnosti přípravy kvalitních omáček na bázi rajčat
Svoboda Milan Pasterace ochucení a zahuštění vaječné směsi
Svobodová Helena Intenzifikace provozu sušárny vaječné melanže
Šostoková Pavla Sterilační režimy masových konzerv a jejich mikrobiologická čistota
Štorková Daniela Zlepšení kvality zmrazených rybích tyčinek ze separované rybí suroviny
Tabačarová Ivana Vybarvení masných výrobků při použití askorbanu sodného
Terber Richard Experimentální sledování kinetiky procesu marinování mořských ryb
Vašátková Blanka Sterilace pitné vody ve spotřebitelském balení
Velímský Vladimír Stanovení nitrosaminů v masných výrobcích metodou infračervené spektrometrie
Vinš Jan Studium faktorů podmiňujících rozpouštění olova v konzervových plechovkách
Vlk Antonín Studium některých vlastností metodických aspektů při stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny
Vondrášková Šárka Psophocarpus Tetragonolobus
Zedník Josef Náhrada agresivních kyselin v konzervační směsi pro krmnou pastu z drůbežích odpadů
Ledvinová Milada Technicko-ekonomické podklady pro zpracování domovních odpadů a jejich využití pro výrobu průmyslových kompostů
Lachoutová Dana Změny glukosinolátů a jejich rozkladných produktů při zpracování řepkových

Aktualizováno: 8.10.2014 22:09, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi